Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Wij maken uw toegang tot het recht graag makkelijker. Onze algemene voorwaarden zijn daarom in zo veel mogelijk in eenvoudig Nederlands geschreven.

Definities
– Klant: U bent Klant als u met NietBezorgd als u zich heeft aangemeld. Dan heeft u met NietBezorgd een overeenkomst.
– Dienst: de Dienst is datgene wat NietBezorgd voor de Klant doet: controleren aanmelding, Webshop namens Klant in gebreke stellen en redelijke termijn geven, Klant de mogelijkheid geven via legal partners SODA en De Schout incasso en/of civiel traject te starten. De Klant blijft altijd opdrachtgever van dit traject.
– Webshop: de webwinkel waar u als Klant heeft besteld en een geschil mee heeft.
– Partijen: NietBezorgd en Klant samen.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door, namens of via NietBezorgd. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

De dienst
Na aanmelding van de Klant controleert NietBezorgd de aanmelding op compleetheid, termijnen en haalbaarheid. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. NietBezorgd kan zonder opgaaf van redenen, de dienst op elk moment weigeren en annuleren. NietBezorgd biedt geen enkele garantie tot succesvolle incasso. Er kunnen geen aan de opdrachtverstrekking geen enkele rechten worden ontleend. NietBezorgd stelt de webshop namens Klant in gebreke en geeft deze een redelijke termijn het gepercipieerde probleem op te lossen. NietBezorgd stelt Klant na deze termijn in staat juridisch te escaleren via legal partners SODA en De Schout incasso en/of civiel traject te starten. De Klant blijft altijd opdrachtgever van dit traject. Vanaf de incassofase gaat het contact met Klant via so-da.nl.

Prijzen en betalingsverplichting Klant
NietBezorgd werkt no-cure, no-pay. Klant betaalt 20% van het aankoopbedrag als het probleem wordt opgelost (e.g. geld terug, product alsnog geleverd, retourprocedure toegestuurd, enig ander akkoord tussen Klant en Webshop) na aanmelding bij NietBezorgd. De betalingsverplichting van Klant geldt dus nadat NietBezorgd namens Klant in contact treedt met Webshop of nadat de zaak wordt overgedragen aan SODA. De betalingsverplichting geldt dus niet als een terugbetaling, levering van de bestelling of een ander akkoord tussen Webshop en Klant plaatsvindt tussen de aanmelddatum en de ingebrekestelling of overdracht aan SODA. Klant mag ten alle tijden met Webshop communiceren maar de beschreven betalingsverplichting blijft gehandhaafd. NietBezorgd controleert na de redelijke termijn of het probleem is opgelost. Indien het probleem is opgelost stuurt NietBezorgd een betaallink met 20% van het aankoopbedrag. De klant dient NietBezorgd binnen een maand te betalen. Indien uw zaak naar SODA gaat en tot succesvolle vordering leidt, wordt deze 20% ingehouden op de terugbetaling aan Klant.

Informatieverstrekking door de klant
De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan NietBezorgd. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door NietBezorgd redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding
De Klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van NietBezorgd ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende NietBezorgd waarvan de klant redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan NietBezorgd schade kan berokkenen, tenzij anders afgesproken.

Klachten
De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat NietBezorgd gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
Aan de werkzaamheden en/of geen enkel deel van de Dienst van NietBezorgd kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De Klant dient enige ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan NietBezorgd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling NietBezorgd ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid
Indien NietBezorgd aansprakelijk is in beginsel niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of uitingen op de website. Enige aansprakelijkheidstelling van NietBezorgd beperkt zich tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Opschorting
De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer NietBezorgd toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door NietBezorgd niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat NietBezorgd in verzuim is.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van NietBezorgd in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan NietBezorgd kan worden toegerekend in een van de wil van NietBezorgd onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van NietBezorgd. Tot de genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor NietBezorgd of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat NietBezorgd er weer aan kan voldoen.

Wijzigingen
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal NietBezorgd zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van NietBezorgd.

Nietigheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat NietBezorgd bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar NietBezorgd is gevestigdis exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.